Søk etter lokaler

På leietakerrådgivning er vi syv dyktige medarbeidere med én felles målsetning: å sikre våre kunder de mest egnede lokalene til de beste vilkårene.

Behovsanalysen definerer leietakers overordnede behov slik at søket kan spisses inn mot lokasjoner og eiendommer som møter fundamentale krav. Den vil avdekke overordnede behov til de nye næringslokalene/kontorlokalene slik som antatt størrelse, antall arbeidsplasser, behov for spesialrom med mer.

 • Definere geografisk område som er aktuelt å søke innenfor
 • Reisetidsanalyse: Malling & Co har utviklet et avansert analyseverktøy som benyttes til å utarbeide et omfattende beslutningsgrunnlag for hvilken innvirkning de nye lokalenes beliggenhet har på hver enkelt ansatt sin reisevei.Dette verktøyet benyttes som beslutningsstøtte i denne fasen for å velge bort beliggenheter som vil medføre for lang reisetid.
 • Medarbeiderundersøkelser og involvering: Mange virksomheter velger å involvere ansatte og tillitsvalgte i forkant av prosessen med søk etter nye lokaler. Malling & Co benytter velprøvde analyseverktøy som gjennom intervjuer, spørreundersøkelser og workshops identifiserer hva ledelsen bør vektlegge ved valg av nye næringslokaler/kontorlokaler.
 • Avklare samhandlingsbehovet mellom ulike enheter i organisasjonen

Kravspesifikasjon


Kravspesifikasjonen definerer kravene til de nye næringslokalenes standard og utforming.

Våre erfarne rådgivere og byggtekniske konsulenter utarbeider en detaljert og omfattende kravspesifikasjon med tilhørende rom og funksjonsprogram i tett dialog med den enkelte kunde. Kravspesifikasjonen blir skreddersydd for den enkelte kundes behov. Kravspesifikasjonen beskriver leveranse omfanget som er avtalt mellom gårdeier og leietaker.

Kravspesifikasjonen er et viktig dokument med flere funksjoner:

 • Aktuelle gårdeiere avgir tilbud om leie av lokaler basert på leveranse omfanget beskrevet i kravspesifikasjonen. Kravspesifikasjonen sikrer dermed at leietaker kan evaluere de mottatte tilbudene på et sammenlignbart grunnlag.
 • Kravspesifikasjonen definerer konkrete funksjoner, ytelser, mengder og kvaliteter for alle leveranser fra gårdeier.
 • Kravspesifikasjonen blir et vedlegg til selve husleiekontrakten og er derfor et svært sentralt dokument.
 • Kravspesifikasjonen gjelder som referansepunkt for hva som er avtalt at skal leveres fra gårdeier og blir således styrende for alle eventuelle etterfølgende endringer som måtte avtales mellom partene. Enhver kravspesifikasjon krever grundig oppfølging etter kontraktsinngåelse for å sikre at avtale leveranser overholdes fra gårdeiersiden.

Vårt team har bred kompetanse innen utvikling av skreddersydde kravspesifikasjoner som minimerer risikoen for tvister i etterkant av kontraktsinngåelse.

Søk


Vi utfører et bredt søk som sikrer at alle potensielle næringslokaler identifiseres innenfor det definerte søkeområdet.

I tett samarbeid med vår egen analyseavdeling utarbeider vi en komplett oversikt over alle tilgjengelige næringslokaler som kan møte kundens behov. Deretter identifiserer kunden de eiendommene som vi innhenter tilbud fra basert på sentrale kriterier slik som eksempelvis ønsket innflyttingstidspunkt, størrelse på lokalene, antatt leiepris med mer. Sammen med oppdragsgiver befarer vi de mest aktuelle næringslokalene før vi henter inn endelige tilbud.

De aktuelle gårdeierne mottar deretter kravspesifikasjonen. Når vi mottar tilbudene utfører vi en omfattende evaluering av alle aspekter ved tilbudene. Vi gjennomfører avanserte cash flow analyser som gir leietakeren en komplett oversikt over de totale bokostnadene ved hvert potensielle leieforhold, og sammenlikner disse med eksisterende leieforhold. Videre gjennomfører vi en evaluering av eventuelle merknader fra tilbyderne til kravspesifikasjonen.

Forhandlinger og kontraktsinngåelse


Vår erfaring sørger for best mulig forhandlingsresultat for vår oppdragsgiver.

Før oppstart av forhandlingene utarbeider vi en forhandlingsstrategi i tett samarbeid med vår oppdragsgiver. Forhandlingene knytter seg typisk til både selve leiekontrakten og den tilhørende kravspesifikasjonen. Forhandlingsresultatet påvirkes typisk av tre viktige faktorer hos leietakerrådgiveren:

 • Markedskompetanse: Rådgiveren må til enhver tid være oppdatert på hva som er markedsleien i det aktuelle området og hvilket leienivå det er inngått nye husleiekontrakter på for tilsvarende lokaler. Her benytter vi oppdatert informasjon fra vår omfattende interne analyseavdeling.
 • Teknisk kompetanse: Rådgiveren må vite hva de enkelte leietakertilpasningene koster for gårdeieren. For eksempel kan leietaker ønske å gå ned på kvaliteten på noen elementer i kravspesifikasjonen for å redusere leieprisen, og da må rådgiveren vite hvor store besparelser det betyr for gårdeier slik at det beløpet gjenspeiles i en reduksjon i leienivået. Her benytter vi også kompetanse fra vår omfattende egne interne tekniske avdeling.
 • Kommersiell kompetanse: Våre rådgivere har lang erfaring fra komplekse forhandlinger med en rekke gårdeiere. Vi kjenner derfor gårdeiers forhandlingsmetode og strategi.
Vårt mål med forhandlingene er en leietakervennlig husleiekontrakt.

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo