Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management av prosjekter for profesjonelle eiendomsinvestorer.

Vi deler vår hovedvirksomhet inn i følgende områder: 

  • Kjøpsrådgivning
  • Syndikering
  • Kapitalforvaltning
  • Asset Management

Typiske kunder er norske og internasjonale profesjonelle eiendomsinvestorer og formuende privatpersoner som ønsker eksponering mot norsk næringseiendom. 

Kjøpsrådgivning:
Kjøpsrådgivning består av følgende hovedpunkter: søk, analyse og gjennomføring av transaksjoner.

Søk: Kartlegge og presentere aktuelle eiendommer som faller innenfor investorens investeringsstrategi og avkastningskrav.

Analyse: Aktuelle eiendommer som kartlegges via søkeprosessen skal presenteres for oppdragsgiver i form av en omfattende analyse som inneholder eiendomsfakta, markedsanalyse, verdidrivere, risikoelementer og en fullstendig investeringsmodell/kalkyle.

Budprosess og kjøpekontrakt: Ved beslutning om kjøp vil vi bistå oppdragsgiver i budprosessen. Denne fasen inkluderer blant annet utarbeidelse av bud med nødvendige forbehold, koordinere due diligence prosessen, innhente tilbud om fremmedkapital og forhandle betingelser i kjøpekontrakten. 

Syndikering:
Tilrettelegging av direkteinvesteringer i eiendom er en investeringsform som ofte omtales som syndikering eller prosjektfinansiering. Malling & Co Property Partners tilrettelegger prosjekter for investorer og inviterer disse til å investere i et selskap som etableres i forbindelse med det aktuelle prosjektet/eiendommen. Prosjektselskapene etableres med en andel fremmedkapital og en andel egenkapital fra investorenes side. Malling & Co Property Partners har lang erfaring med å tilrettelegge prosjekter for profesjonelle eiendomsinvestorer og kan vise til solid risikojustert avkastning for våre investorer.

Kapitalforvaltning:
Malling & Co Investment Management etablerte i april 2016, Malling & Co Eiendomsfond. Fondet er ubelånt og investerer i lavrisiko næringseiendom i de største byene i Norge. Fondet henvender seg utelukkende til profesjonelle investorer. Malling & Co Investment Management er registrert forvalter hos Finanstilsynet.

Asset Management:
Asset management består av å etablere mål, strategi og forretningsplan for en verdioptimalisering av eiendomsinvesteringene og oppfølging av disse med tilhørende omforente handlingsplaner. Hovedelementer innen Asset Management vil være oppfølging og gjennomføring av forretningsplanen for å nå selskapets avkastningsmål. Asset Manager er også ansvarlig for rådgivning,  rapportering til investorene samt koordinering av andre involverte parter.

Vi har skrevet en rekke artikler om dette tema på bloggen vår, samt publisert en e-bok for investeringer innen næringseiendom. 

E-boken vil gi deg innsikt i blant annet:

  • Næringseiendom som aktivaklasse
  • Fordeler og risikoer ved å investere i næringseiendom
  • Ulike finansieringsalternativer
  • Verdivurdering av eiendom

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo