Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Forbehold

Forbehold

Informasjonen i dette prospektet er basert på informasjon fremskaffet av utleier, samt annen relevant informasjon Eiendomshuset Malling & Co AS anser som pålitelig.

Denne informasjon kan inkludere (men er ikke nødvendigvis begrenset til) informasjon om arealer, eventuelle andre leieforhold på eiendommen, utviklingsplaner, investeringsplaner, reguleringsplaner og annen relevant informasjon om utleieobjektet. Eiendomshuset Malling & Co AS har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til den mottatte eller innhentede informasjonen, og det forutsettes i prospektet at denne informasjonen er korrekt. Eiendomshuset Malling & Co AS har ikke foretatt noen vurdering av den tekniske tilstand på bygningen og eiendommen utleieobjektet befinner seg på. Eiendomshuset Malling & Co AS gir således ikke noen garantier for at informasjonen som fremgår av prospektet er sann, presis eller fullstendig. Visualisering og/eller animasjon relatert til prosjektet er kun ment som illustrasjon og det vill kunne forkomme avvik.

Særlig understrekes det at Eiendomshuset Malling & Co AS ikke har foretatt noen oppmåling av arealer, eller gjennomgått private eller offentlige tillatelser knyttet til leieobjektet. Det legges til grunn at leietaker bør og vil gjennomføre egne, grundige undersøkelser av forhold som kan være av betydning for leietaker. Utleieobjektet forutsettes videre besiktiget, og det anbefales at leietaker ved bruk av egne fagfolk gjennomfører en selvstendig vurdering av leieobjektets tekniske tilstand, og at alle relevante dokumenter for utleieobjektet blir gjennomgått. Informasjon gitt fra utleier forutsettes gjennomgått i detalj av leietaker før leiekontrakt inngås.

Eiendomshuset Malling & Co AS, dets styre, partnere eller ansatte kan ikke gjøres ansvarlig overfor noen person for noe tap (verken direkte eller indirekte) som måtte oppståsom en følge av opplysninger eller informasjon i dette prospektet, heller ikke som følge av eventuelle faktiske feil i dette prospektet.

For så vidt gjelder eiendomsmeglingsloven (eml.) er denne fraveket da partene hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og oppdraget gjelder næringsmegling. Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-4, 6-5, 6-7 til 6-10, kapittel 7 og 8-8 kommer således ikke til anvendelse.

 

Sist oppdatert: 30.05.2023