Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Nye prognoser fra SSB 10. juni 2022: Høy inflasjon og økte renter vil bremse veksten i norsk økonomi

Nye prognoser fra SSB 10. juni 2022: Høy inflasjon og økte renter vil bremse veksten i norsk økonomi

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH
Skrevet av Haakon Ødegaard
10. Jun 2022

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHHStatistisk sentralbyrå slapp kl. 0800 10. juni 2022 oppdaterte prognoser for norsk økonomi frem til og med 2025.

Prognosene kan du lese om her; Høy inflasjon og økte renter vil bremse veksten i norsk økonomi

Høy inflasjon

Samme dag kom det også oppdaterte konsumpristall for mai. Disse viste en 12-månedersvekst på hele 5,7 %, langt over estimatet til Norges Bank på 4,3 % for mai 2022. Ifølge SSB må vi tilbake til desember 1988 for å finne en tilsvarende høy vekst i konsumprisene. Det er først og fremst økte priser på strøm og drivstoff som drar opp 12-månedersveksten. Også KPI-JAE (justert for avgiftsendringer og energi), hadde en 12-månedersvekst på 3,4 %, opp fra 2,6 % i april.


Høyere renter i sikte

Ettersom Norges Bank, og andre sentralbanker, har som mål å styre etter en stabil prisvekst på rundt 2 % over tid, betyr denne vedvarende høye prisveksten og det stramme arbeidsmarkedet vi har for tiden, at Norges Bank vil skru opp rentene betydelig fremover. Vi kommenterte dette nylig på vårt frokostseminar 2. juni der vi lanserte vår siste markedsrapport. Vi viste der til flere grunner til at risikoen for inflasjonen ser ut til å ligge på oppsiden fremover. Den vedvarende høye prisveksten både i Norge og andre land, som nå ser ut til å overskyte forventingene fra kort tid siden, bidrar til at sentralbankene, inkludert Norges Bank, mest sannsynlig vil stramme til renteskruen hardere enn det som ble indikert i Pengepolitisk rapport (PPR) 1/22. Rentebanen i PPR 1/22 indikerte en topp på 2,5 % i 2024, men det er etter vårt syn nå risiko for at rentekurven blir brattere og kanskje også høyere enn det som ble indikert der. Vi venter i spenning på rentebeslutningen og ny Pengepolitisk rapport som Norges Bank kommer med 23. juni 2022.

LES OGSÅ; Hvor skal markedet nå?

Oppsummert

Hva betyr de oppdaterte prognosene fra SSB for næringseiendom? Vi har listet opp det viktigste endringene:

 • De nye prognosene for årsveksten i konsumprisindeksen viser en årsvekst (snitt år/år) på hele 4,7 %, opp fra 3,3 % i prognosen fra mars. SSB venter videre en avtagende prisvekst i 2023 på 2,6 % og 1,6 % i 2024. Det oppdaterte tallet for 2022 vil innebære en estimert 12-måneders KPI-endring for november 2022 på hele 4,5 % og for oktober på hele 5,0 %. Dette er basert på vår antagelse om jevn vekst ut året for å nå den årsveksten SSB estimerer. Ettersom man for november i 2021 fikk en 12-måneders indeksvekst på hele 5,1 %, så betyr det at leieprisene for løpende leieavtaler med 100 % KPI-justering, vil øke med nesten 10 % på to år. Det er historisk svært høyt.
 • Den høye inflasjonen øker risikoen for betydelig høyere renter fremover, bare siste uke har NOK 10-års SWAP-renter økt ca. 30 bps. SSBs prognoser legger til grunn dobbel renteheving på 50 bps nå i juni, og ytterligere 25 bps i september og desember. De tror også styringsrenta vil settes opp til 2,5 % ila. 2023. De økte rentene kan gi ytterligere press oppover på yieldene fremover. For eiendomsinvestorer er motstykket til høyere yielder høy KPI-justering og en het økonomi som gir god etterspørsel og virker positivt på markledsleieprisene.
 • Sysselsettingsveksten er ventet å være sterk i år, og enda sterkere enn det prognosene fra mars indikerte. Sterkere vekst vil bidra til enda høyere yrkesandel i befolkningen. Veksten år over år er ventet å bli 2,9 % i 2022 og 1.1 % i 2023, opp fra hhv. 2,4 % og 0,8 %. Det betyr høyere etterspørsel etter næringsarealer enn vi la til grunn i vår rapport for sommeren 2022, og kan drive leieprisene høyere enn våre prognoser fremover. Høy vedvarende prisvekst og lav igangsatt nybygging vil samtidig strupe tilbudssiden.
 • Boligprisene skal ifølge SSB vokse svært moderat fremover. De spår en prisvekst på ca. 5,8 % for hele året, omtrent 1 % videre opp for resten av 2022. Deretter spår de årsprisvekst på 2,6 % og 1,1 % i 2023 og 2024. SSB har i sin rapport også et alternativscenario der prognosebanen sammenliknes med en alternativbane hvor pengemarkedsrenta holdes på nivået fra 1. kvartal 2022 på vel 1 % til utgangen av 2025. I SSBs hovedprognoser vil nivået på boligprisene da være rundt 9,5 % lavere i 2025 nominelt enn alternativscenarioet med lavere renter. En betydelig lavere boligprisvekst vil gjøre boligbygging mindre lønnsomt, og det blir antatt at boliginvesteringer dermed vil kunne falle med nesten 5 % i 2025.
 • BNP-veksten for fastlands-Norge er også justert opp noe for 2022 og 2023 fra hhv. 3,6 % og 2,5 % til 3,7 % og 2,7 %. Dette betyr god fart i økonomien de neste årene. SSB skriver samtidig at kombinasjonen av renteøkninger og lavere internasjonale vekstutsikter vil dempe aktiviteten i norsk økonomi framover, og veksten i fastlandsøkonomien er ventet å avta til i underkant av 2 prosent i 2025. Renteøkningene SSB legger til grunn vil alene dempe BNP-veksten fremover sammenlignet med det alternative scenarioet SSB har beregnet, der pengemarkedsrentene holdes på nivå med Q1 2022. Sammenlignet med alternativscenarioet vil BNP-Fastlands Norge være hhv. 0,5 %, 1,2 % og 1,6 % lavere som følge av rentehevingene som er ventet i hovdeprognosene fremover.
 • SSB anslår videre en årslønnsvekst på 4 prosent i 2022. Ettersom anslaget for inflasjonen har blitt justert opp til 4,7 prosent, betyr det likevel reallønnsnedgang i 2022.
 • Oljeprisen er ventet å gå ned fra dagens nivåer med en snittpris på 111 USD/fat i 2022 til 101 USD/fat i 2023 og 89 USD/fat i 2024. Oljeprisestimatene er justert opp fra forrige rapport som viste 86 og 80 USD i hhv. 2023 og 2024. Dette kan bety høy aktivitet i byer og områder som er eksponert for olje- og gassnæringen, som eks. Stavanger.

LES OGSÅ: Yieldene marginalt påvirket av betydelig renteoppgang


Malling_Co_Analyse_1800

Analyseteamet i Malling & Co utgir også halvårlige markedsrapporter som er en regelmessig oppdatering på utviklingen i markedet for næringseiendom i Stor-Oslo, Drammen og Stavangerregionen. I tillegg til den seneste markedsutviklingen, kommenteres forventet utvikling i markedet for det kommende halvåret.

Last ned siste markedsrapport her

LES OGSÅ VEILEDEREN OM VERDIFULLE ANALYSER OG VERDIVURDERINGER FOR NÆRINGSEIENDOM

Analyseavdelingen i Eiendomshuset Malling & Co har laget en veileder til verdifulle analyser og verdivurderinger for næringseiendom.

E-boken er delt opp i tre hoveddeler som presenterer ulike former for analyse og verdivurdering. Guiden er skrevet på en lettfattelig måte slik at det er enkelt å vite hva man bør undersøke utfra ulike problemstillinger, for eksempel:

 • Hvordan finne riktig leiepris?
 • Hvordan finne og vinne nye leietakere?
 • Hvordan analyser kan hjelpe investorer med å identifisere investeringsobjekter.
 • Hvordan analyser kan hjelpe leietakere som søker nye lokaler.
 • Hvordan eiendom verdivurderes og hvilke gevinster dette gir.

Klikk her for å laste ned e-boken

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!