Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Hvordan redusere energibruken i bygg og skape en bærekraftig fremtid? Fang energityven!
Malling-Forvaltning-Teknisk--TTL_4835

Hvordan redusere energibruken i bygg og skape en bærekraftig fremtid? Fang energityven!

I Malling tror vi på å levere kvalitetsinnhold som ikke bare informerer, men også inspirerer til refleksjon og diskusjon. Derfor benytter vi oss av eksterne journalister, i tillegg til interne resurser til å produsere informativt, engasjerende og relevant innhold. Følg oss for oppdatert informasjon og dybdeanalyser om næringseiendom.
Skrevet av Eiendomshuset Malling & Co
12. Des 2023

I Malling tror vi på å levere kvalitetsinnhold som ikke bare informerer, men også inspirerer til refleksjon og diskusjon. Derfor benytter vi oss av eksterne journalister, i tillegg til interne resurser til å produsere informativt, engasjerende og relevant innhold. Følg oss for oppdatert informasjon og dybdeanalyser om næringseiendom.

 

Hvert år gjennomfører Grønn Byggallianse (byggallianse.no) kampanjen Fang Energityven, og Malling har i år vært med på kampanjen i flere byer. Målet med kampanjen, er å sette søkelys på hvordan det kan spares energi og kostnader i driften av bygg, i tillegg til å øke kompetansen til de som deltar.  

Grønn Byggallianse skriver på sine kampanjesider at virksomheter, gjennom deltagelse i kampanjen kan:  

→ Identifisere og gjennomføre enkle tiltak som reduserer energiforbruket  

→ Øke kompetansen gjennom erfaringsoverføring og opplæring   

→ Spare penger gjennom mer effektiv drift  

→ Bidra til økt energieffektivisering i bygg  

Albregt Moltumyr er Teknisk Direktør og Partner i Malling, og har ansvar for å sikre lønnsom drift og vedlikehold av eiendommene i porteføljen. Han har faglig ansvar for 340 teknisk ansatte, og har vært en sentral skikkelse i gjennomføringen av kampanjen. 

– At det sitter kun ett menneske på bygget på kveldstid kan være nok til å holde belysning og ventilasjon i en hel etasje i gang, sier Moltumyr. 

Albregt_moltumyr_profil

Malling har fokus på bærekraft og energibruk. 

Malling gjennomførte Fang Energityven i Oslo, Drammen, Bergen og Stavanger.   

En rekke eiendommer ble plukket ut: 

 • Karl Johans gate 12 
 • Storgata 5-7 
 • Karl Johans gate 14 
 • Gråterudveien 1     
 • Spor X 
 • Sandstuveien 70 F/G 
 • Grensen 12 
 • Virke 
 • Grensen 5-7 
 • Dronningensgt 8 
 • Skippergata 9 

Erfaringer fra kampanjen 

I etterkant av kampanjen, ble det gjennomført erfaringsutveksling på tvers av hele teknisk avdeling.  

– Dette opplevdes som både positivt og interessant; det ble funnet en rekke energityver på stort sett alle bygg. Flere fikk gode innspill til budsjetter for 2024. Bare i ett bygg i Oslo sentrum ble det identifisert mulig besparelser på 99.000 kWh.   

Moltumyr understreker hvor viktig det er å dele funnene fra kampanjen, spesielt med tanke på vinteren som står for døren, og de økte energiprisene som er i vente. 

– Dette gir en bedre forståelse av hvor og hvordan energi blir brukt, og hvor det er muligheter for forbedring.  

New Call-to-action

Urovekkende oppdagelser 

Automatisering av varme, ventilasjon og lys i et bygg er viktig -, men den må være smart og tilpasset folks arbeidstider, ukedager og årstider. Automatiseringen må også vises i et system slik at man ser hva automatiseringen holder på med. Hvis ikke blir det vanskelig å forstå hva som skjer. 

– Vi gjorde noen urovekkende oppdagelser da vi var ute og lette etter unødvendig energibruk i byggene våre. Byggene vi forvalter har automatikk som styrer lys, varme og ventilasjon. Denne informasjonen sendes til et SD-anlegg. I forkant av at vi skulle ut, sjekket vi SD-anlegget til bygningene vi skulle inspisere. Der så det ut som om alt var slått av, men da vi kom ut på byggene, oppdaget vi flere tilfeller der informasjonen vi fikk ikke var riktig. Enten så har signalet ikke blitt sendt riktig, eller så har det ikke blitt registrert. Det er ikke unormalt at dette skjer, men det vi oppdaget var mer gjennomgående enn slike enkelttilfeller, og ga oss godt grunnlag for videre undersøkelser. Det kan være mange årsaker til denne typen feil – for eksempel at komponenter begynner å bli gamle, utslitte og ikke virker mer, eller en manglende oppdatering av programvaren. Det er mange ting som kan slå inn, og det viser at vi som drifter bygg må bli enda flinkere til å følge med. Dessverre kan vi ikke alltid stole på systemene - vi må gjennomføre kontroller manuelt og gå ut på kveldstid.  

– Det er dette som er så fint med «Fang Energityven» – kampanjen gjør at man oppdager energityver som ellers ville gått upåaktet hen. Albregt Moltumyr 

På spørsmål om det ikke er mulig å installere systemer som kontrollerer at alt fungerer som det skal, svarer Moltumyr: 

– Det er mange systemleverandører som sier at de kan installere sine komponenter på eiendommen for å sjekke at ting fungerer som de skal, men jeg kan ikke ha lag på lag med kontrollsystemer. Jeg må kunne stole på at de systemene jeg allerede har gir meg den informasjonen jeg trenger. Det er mer kostnadsbesparende å holde seg til ett system.  

– Vi er avhengig av at leverandørene våre har systemer som leverer som de skal, og vi har en god prosess på gang nå for å få med oss leverandørene på feilsøking og utbedring.  

Jeg har allerede snakket med et par av våre leverandører og ønsket meg at de også er med og utbedrer disse feilene. De er veldig positive til å ta sin andel av ansvaret for å få ned energibruken.  

–– Reduksjon av energibruk er et samarbeid. Vi må ha hjelp av leverandørene og leietagerne, og alle må gjøre sitt.  

På spørsmål om hva leietagere kan gjøre, svarer Moltumyr:  

– Strømregningen betaler jo leietageren selv. Vi som drifter bygget styrer bygget etter bruken. Leietagerne kan være flinke til å si fra hvis de skal bort så etasjen eller lokalet er tomt, og ikke ha full drift, de kan være flinke til å slå av lyset i rom de ikke bruker, holde vinduer lukket, og slå av kaffetrakteren. Alle små ting hjelper.  

Malling_Co_Energi_og_Miljo_TTL_7071

De beste måtene å "fange energiityven” 

Mallings gjennomføring av Fang Energityven viser at problemet med unødvendig energibruk i bygg er utbredt. Funnene som ble gjort, peker mot at energisparing i næringsbygg kan realiseres gjennom en rekke enkle tiltak. Disse tiltakene kan redusere energibruken betydelig, i noen tilfeller med opptil 60 %. 

– I et bygg der ting fungerer som det skal, kan vi finjustere energibruken. Vi kan tilpasse ventilasjonstidene med tanke på når det er folk på bygget. Er de der til klokken fire kan vi slå det av en halvtime før de går. Det er også mulig å montere sensorer som slår på lyset når det er folk i et rom, og som skrur det av etter en viss tid uten bevegelse. Vi har også god erfaring med å styre snøsmeltingsanlegg etter værmeldingen. 

Vi ser også verdien av å repetere for brukerne av bygget om hvordan ting virker. Det blir for eksempel ikke raskere varmt i et lokale om du setter termostaten til maks. 

Av alle funnene som ble gjort, oppsummerer Moltumyr de viktigste:  

Lys: 

o    Sone-regulering av lys bør vurderes, så man slipper at alt lys er på når kun én er på jobb 

o    Montere flere lys-sensorer 

o    Leietakere trenger informasjon og involvering der lys ikke er automatisert 

o    Lys-automatisering er ikke i orden 

o    Utbedre lys-sensorer / styring som ikke fungerer 

Ventilasjon: 

o    Driftstider ventilasjon stemmer ikke med faktisk bruk. Automatikk og styring stemmer ikke. 

o    Kan med fordel vurdere bevegelsessensor på ventilasjonen, som et supplement til driftstider 

o    Behovsstyring ventilasjon 

Varme: 

o    Varme som står på, der termostater er justert unødig høyt. 

o «Dumme» panelovner som står på hele tiden 

Bygningsteknisk: 

o    Bygningsteknisk: vinduer med dårlig U-verdi 

 

Energitilskuddsordninger og energisparing 

Den norske regjeringen har foreslått å styrke satsingen på energieffektivisering i næringsbygg, blant annet gjennom nye energitilskuddsordninger for bedrifter, og bedre informasjon om energisparing. En rapport fra SINTEF har kartlagt potensialet for energisparing i norske næringsbygg og det ble identifisert viktige barrierer som må overvinnes for å realisere dette potensialet. 

Disse tiltakene og støtteordningene representerer en kombinasjon av teknologiske, økonomiske, og politiske strategier for å oppnå energieffektivitet og bærekraft i næringsbygg. 

Energisparepotensial: Det totale potensialet for energisparing i norske næringsbygg i 2020 ble beregnet til 16 TWh. Av dette, kan 12,5 TWh realiseres gjennom ulike energieffektiviseringstiltak, inkludert bygningsmessige tiltak som etterisolering, utskiftning av vinduer og dører, samt tiltak som påvirker bruk og drift av byggene. 

Markedspotensial: Markedspotensialet for ulike energitjenestesegmenter ble anslått til 12,5 milliarder NOK i 2020. Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av energieffektivisering kommer i tillegg. De største kostnadsbesparelsene oppnås i bygg bygget etter TEK87, som utgjør en betydelig del av bygningsmassen og har høy energibruk per kvadratmeter. 

Energisparetjenester og -segmenter: Rapporten vurderer potensialet og barrierene for energitjenestesegmentene som energioppfølging, driftsoptimalisering, energiledelse, eiendomsteknologi (PropTech), energisparekontrakter, utleie av tekniske anlegg og lokal fornybar energiproduksjon. Energisparepotensialet (målt i GWh) og markedspotensialet (i NOK) er beregnet for hvert segment for årene 2020, 2030 og 2050. 

Veien videre – oppfølgning og optimalisering 

Malling har en proaktiv tilnærming til energisparing og bærekraft, og Moltumyr og teamet har allerede begynt å tenke på en ny gjennomgang av bygningene de forvalter, med fokus på energisparing, i løpet av vinteren, og da enda senere på kvelden, nærmere midnatt. 

 «Kampanjen Fang energityven er et viktig skritt i retning av å redusere energibruken og bidra til en mer bærekraftig forvaltning av bygninger.»  Albregt Moltumyr 

Gjennom deltakelse i kampanjen Fang Energityven har Malling vist at de forplikter seg til å identifisere og eliminere energityver. Dette er en tilnærming som er både praktisk og lønnsom, og som bidrar til å gjøre bærekraft til en integrert del av eiendomsforvaltningen. 

I fremtiden vil Malling fortsette sitt arbeid med å redusere energibruken og bidra til en mer bærekraftig drift av bygninger i tillegg til å tilby veiledning og støtte til gårdeiere som ønsker å forbedre sine bygningers bærekraftprofil. Dette er et arbeid som er viktig for både miljøet og for lønnsomheten til byggene de forvalter. 

New Call-to-action

Last ned vår e-bok om eiendomsforvaltning

Eiendomshuset Malling forvalter over 2,5 millioner kvadratmeter næringsbygg på vegne av gårdeiere. Nylig lanserte vi en e-bok om hvordan vi som Norges største eiendomsforvalter skaper gode og langvarige leieforhold.

I E-boken kan du blant annet lese om:

• Viktigheten av god eiendomsforvaltning og hvordan faget endrer seg
• Konkrete råd for å sikre høy leietakertilfredshet
• Hvordan Malling arbeider med eiendomsforvaltning
• Referanse case

Les også: Derfor er Malling det naturlige valget for forvaltning av dine eiendommer.


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • PropTech
 • Leietakertilfredshet
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler

Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!