Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Hva betyr Oslo kommunes Klima- og energistrategi for deg som byggeier og utvikler av eiendom?

Hva betyr Oslo kommunes Klima- og energistrategi for deg som byggeier og utvikler av eiendom?

Hva skiller oss fra andre eiendomsrådgivere? Svaret ligger i navnet; vi er et komplett eiendomshus som kan bistå våre kunder gjennom hele livssyklusen til en næringseiendom.
Skrevet av Malling & Co
19. Apr 2016

Hva skiller oss fra andre eiendomsrådgivere? Svaret ligger i navnet; vi er et komplett eiendomshus som kan bistå våre kunder gjennom hele livssyklusen til en næringseiendom.

Oslo har ambisiøse klimamålsetninger: Vi skal halvere klimagassutslippene innen 2030, og vi skal være fossilfrie i 2050. Dette «Grønne skiftet» handler om valg og prioriteringer for fremtiden. Det grønne skiftet er å legge til rette for bærekraftige endringer for den enkelte innbygger, aktørene der ute og for samfunnet.

Det må investeres i infrastruktur, transportløsninger og bygninger som ikke er avhengige av fossile energikilder. Målsetningene i strategien kan ikke nås uten samarbeid mellom statlige, kommunale og private aktører. Klimaarbeidet må gjennomføres på tvers av sektorer og i form av nye allianser og samarbeidsformer. Det er flere forhold i strategien som vil påvirke verdiene på eksisterende eiendomsmasse, utbyggingskostnadene for nye prosjekter og generell attraktivitet for bygningsmassen.
oslo klima.jpg
Her kommer noen eksempler;

Byutvikling

«Fortetting og utvikling av byen skal skje langs banenettet og kollektivknutepunkter, for å sikre bærekraftige transportformer»

 • Her gjelder det å følge med på planene, posisjonere seg og sørge for å være en del av den grønne utviklingen.

Transport/parkering

«Målet om at all vekst i persontransporten i Osloregionen skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange skal være førende for areal- og transportplaner og infrastruktur-investeringer»

«Oslo kommune legger slik til rette for en utvikling der det etter hvert ikke lenger vil være nødvendig å eie egen bil i store deler av byen»

«Mulighet for etablering av lavutslipps-/ nullutslippssoner og tiltak som gir redusert behov for egen bil, vil trekke utslippene ned»

 • Med store begrensninger for biltrafikk og parkering, vil definitivt byen trenge nye løsninger for transport. Disse vil bli ulikt geografisk fordelt – hvordan ligger din eiendomsmasse posisjonert?
 • Denne dimensjonen må tas inn i byggeiers forvaltning av eksisterende eiendomsmasse og i utviklingen av ny.
 • Hvordan vil redusert fremkommelighet med bil i sentrum påvirke randsonen når det gjelder kontor- og handelsvirksomheter?

Energieffektivisering/fornybar energi

Det er først og fremst etablert følgende tre hovedsatsningsområder;

 • Utfasing av fossil energi i bygg
 • Energieffektivisering
 • Solenergi

Med et forbud mot oljefyring som grunnlast (hoved-energikilde) i bygg fra 2020, vil en allerede være et godt stykke på vei for å nå fossilfri stasjonær energibruk i 2030.

 • Er ditt bygg forberedt på dette skiftet?
 • Hva er alternativene for ditt bygg og hva koster omleggingen?

Oslo skal arbeide for å redusere energiforbruk i bygg med 1,5 TWh innen 2020 i forhold til referansebanen (1,5 TWh = 1,5 milliarder kWh-er = ca 20% i redusert energibruk). Reduksjonen skal nås ved bruk av nasjonale og kommunale virkemidler.

 • Kjenner du ditt bygg sin energibruk, og hva du som byggeier påvirker versus leietaker?
 • Kjenner du de kommunale og statlige tilskuddsordningene slik at du kan få nødvendig drahjelp?

Vil du ha svar på et eller flere av spørsmålene over, så ta kontakt med Malling & Co Energi og Miljø. Vi kan gi råd og veiledning i forhold til hva det grønne skiftet betyr for deg som byggeier og utvikler av eiendom. Hvilke muligheter som finnes og hvilke strategiske valg som bør tas.

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!